17

Ця сторінка є не обговоренням, а інформацією.

Ukrainian Language proposal — це сторінка пропозиції (англ. proposal) щодо відкриття на базі платформи Stack Exchange сайту питань і відповідей про українську мову (в разі успішного створення він виглядатиме схоже на сайти German Language та Russian Language).

Ми вже пройшли декілька етапів і зараз намагаємося здолати останній — приватну бету (англ. private beta). Благаю всіх учасників уважно прочитати наступний розділ, щоб розуміти значення цього етапу.

Про приватну бету

Приватна бета — це етап, що вимагається правилами Stack Exchange і триває зазвичай три[підтв.] тижні. Протягом цього часу наш сайт ще не з'являється в переліку сайтів і відвідують його зазвичай лише учасники, що знали заздалегідь. За цей час ми повинні наповнити сайт питаннями і відповідями так, щоби:

 1. Задати правильний тон, на який орієнтуватимуться наступні відвідувачі. Адже нові відвідувачі часто не читатимуть правила, а наслідуватимуть стиль наявних користувачів/питань/відповідей. Ми маємо зробити гарний зразок для них.
 2. Показати адміністрації Stack Exchange[підтв.], що сайт української мови гідний відкриття. Що конкретно оцінюється — що спільнота сайту може створювати унікальні і корисні матеріали. Крім того є деякі загальні критерії якості питань і відповідей.

Під час і особливо наприкінці приватної бети адміністрація оцінюватиме стан сайту. Якщо буде присутня достатня кількість якісних питань і відповідей — ми перейдено далі, в публічну бету; інакше сайт буде закрито. Звертаю увагу, ми маємо прагнути якості, а не лише кількості.

Публічна бета (після приватної бети) — це вже менш небезпечний етап. Сайт фактично відкриється, хоч і матиме напис «beta» біля назви. Низька кількість відвідувачів/питань/відповідей в цей період теж вважатимуться поганою ознакою, але, фактично, ризик закриття буде значно меншим[підтв.]. Основним критерієм закриття вже стануть спам/лайка/образи, а не просто низька активність користувачів[підтв.].

Мінімальний строк перебування в публічній беті — три місяці, але, фактично, ми зможемо перебувати в ній багато років, ніяк про це не шкодуючи. Критеріями виходу з бети є високі показники кількості й активності користувачів.

Про обов'язок комітерів

Ті з Вас, хто натиснули кнопку «Commit!» протягом етапу commitment (мабуть, більшість з тих, хто читає це) давали обіцянку підтримувати сайт протягом перших трьох місяців його існування (це текст, що з'являвся при натисканні кнопки «Commit!»). Три тижні приватної бети (7 лютого 2017 — 28 лютого 2017) — найважливіший час, щоб виявити підтримку. Будь ласка, пишіть якомога більше хороших питань і відповідей — це допоможе переконати найвищу адміністрацію відкрити нас.

На жаль, досить запізно я помітив, що деякі форумні повідомлення досить неправильно рекламують сторінку пропозиції, подаючи це просто як голос «за», а не як обов'язок підтримки. Хоч під час натискання кнопки «Commit!» все було написано, я розумію, що не всі уважно читають повідомлення, особливо англійською. Це зашкодить нам самим, адже краще рік збирати справжніх учасників, аніж місяць — тих, хто здатен лише голосувати. Тим не менш, на жаль, вже нічого не зміниш — побачивши, що учасників достатньо, адміністрація почала період бети, протягом якого ми маємо якнайкраще показати себе.

Протягом приватної бети ви ще можете залучати інших учасників (формально — вже не комітерів), вмовивши їх зайти на сторінку пропозиції і натиснути «Visit!» — або давши їм таке посилання: http://area51.stackexchange.com/proposals/94001/ukrainian-language/visit (ідентичне натисканню кнопки «Visit!»). Будь ласка, робіть це, якщо знаєте когось хто може допомогти / буде зацікавлений. Примітка: пряме посилання на сайт (http://ukrainian.stackexchange.com/) на етапі приватної бети недоступне тим, хто ще не приєднався.

Загальна інформація

Які питання вважаються хорошими?

Детально щодо нашого сайту це буде описано тут (посилання ще не готове), англійською мовою взагалі: тут і тут.

Якщо коротко:

 1. Намагайтеся ставити цікаві і корисні питання.
 2. Подивіться на питання з точки зору потенційного читача. Як треба сформулювати питання, щоб воно було зрозуміле і корисне іншим? Пишіть чіткий заголовок і ясний текст, не гребуйте форматуванням і тегами.
 3. Не дублюйте питання (скористуйтесь пошуком спочатку).
 4. В цілому, вітаються питання зі «спробою дослідження». Ваше питання не зобов'язане бути складним, адже ваш рівень може бути нижчим, ніж у інших — але в такому випадку поясніть, з якими саме проблемами ви стикнулись при спробі вирішити питання самотужки. Наприклад, «я бачу, що деякі словники пишуть „Арістотель“, а деякі — „Аристотель“, — чому так?», а не «як правильно: Арістотель чи Аристотель?».
 5. Не пишіть питання, на які неможливо відповісти. (Це не для політичних міркувань, опитувань особистої думки і т.п.)

І звісно: питання мають стосуватися української мови. (Дозволені мови тексту: українська і англійська.) Будь-які питання технічного чи організаційного плану запитуйте в підрозділі «meta.ukrainian» (протягом приватної бети посилання на розділ «meta.ukrainian» зазвичай висить вгорі).

Якими мають бути гарні відповіді?

Детально щодо нашого сайту це буде описано тут (посилання ще не готове), англійською мовою взагалі: тут і тут.

Якщо коротко:

 1. Пишіть чітко (використовуйте форматування за потреби).
 2. Аргументуйте вашу відповідь.
 3. Якщо маєте посилання на джерела чи на додаткові подробиці — наведіть їх.
 4. Не робіть лише посилання. (Навіть якщо за посиланням міститься повна і правильна відповідь — сформулюйте лаконічно своїми словами. Інакше сайт за посиланням може змінити адресу і читачі залишаться ні з чим.)
 5. Намагайтеся подивитися на відповідь з точки зору читача (автора питання й інших). Що, по-вашому, слід зробити, щоби відповідь була точна, зрозуміла і повна? Зробіть це за потреби.

Не використовуйте відповіді просто для діалогу. Якщо треба щось уточнити в автора питання чи хочете написати щось корисне, що не є справжньою відповіддю — зробіть це в коментарі («add a comment»), а не у відповіді («Post Your Answer»).

Про інші можливості.

Система дозволяє редагувати («edit») питання і відповіді. Будь ласка, робіть це, якщо бачите якусь помилку чи вважаєте, що можете зробити ваше питання/відповідь кращою.

Ви можете також натискати «edit» на питаннях/відповідях інших користувачів. В такому разі редагування пройде лише якщо його узгодить автор чи інші люди. Використовуйте це лише для виправлення очевидних помилок.

Також, якщо ви автор питання, не забувайте ухвалити («✅») правильну/найкращу відповідь. І, в будь-якому разі, ви можете голосувати за/проти («⧍»/«⛛») чужі питання/відповіді і навіть коментарі.

Інше

Ви можете писати свої питання/поради, як мінімум, у вигляді коментарів («add a comment») під цим текстом.

У Facebook створена група для підтримки цього проекту. Вона майже пуста і основні події будуть саме тут (на Stack Exchange). Але за бажанням ви можете додатись туди, щоб отримати якесь надважливе сповіщення чи задати технічне/організаційне питання в (поки що) більш звичному для вас середовищі.

Вдалої бети!


This page isn't a discussion, but an information page.

Ukrainian Language proposal is page of the proposal for creation of Q&A site about Ukrainian language powered by Stack Exchange platform (in case of successful creation it will look like German Language and Russian Language sites).

We have already passed several phases and currently are trying to struggle through the last one — private beta. I ask all participants very much to read the next section carefully to understand the sense of that phase.

About private beta

Private beta is a stage that is required by Stack Exchange policies and lasts usually for three[підтв.] weeks. During that time our site still isn't visible within the site list and is visited mostly by those who had been invited before. During that time we must fill the site with questions and answers with purposes:

 1. To set up the right style, which after-private-beta visitors will follow. As new visitors often do not read the rules, but follow the style of existing users / questions / answers. We have to make a good example for them.
 2. We are to prove (for Stack Exchange administrators)[prove] that the Ukrainian Language is worth opening. What is examined exactly — that community is able to create unique and useful information. In addition there are some common criteria of quality questions and answers.

During and especially at the end of private beta administrators will evaluate the site. If there'll be a sufficient amount of quality questions and answers — we'll pass to the next phase, public beta; otherwise the site will be closed. Pay attention, we have to aim for quality, not just quantity.

Public beta (after private beta) is less dangerous period. The site will in fact open, although with “beta” label near title. Low amount of visitors/questions/answers during that period will also be considered a bad sign, but in fact the risk to be closed will be significantly lower[prove]. The main criteria for closing will turn into spam/swearing/insults, not just low user activity[prove].

Minimal term to stay in public beta is three months, but in fact we'll be able to stay there for years without feeling any problems with it. The criteria for release out of beta are high indicators of users' quantity and activity.

About the commitment of committers

Those of you who clicked the “Commit!” button during the commitment phase (probably, the most of those, who're reading this) gave a promise to support the site during the initial three months of its existence (that was a text that appeared when clicking the “Commit!” button). The three weeks of private beta (7 Feb 2017 — 28 Feb 2017) is a most important time to express support. Please, write as many good questions and answers as you can — this will help to convince the highest administrators to open us.

Unfortunately, quite late I noticed that some forum messages advertise the proposal page quite wrongly, posing it simply as “vote up”, not as obligement of support. Although when pressing the “Commit!” button this was clearly stated, I understand that not everyone attentively reads messages, especially in English. That will hurt ourselves, as it's better to spend a year in collecting real participants than a month in collecting those who can only vote. Never-the-less, unfortunately, nothing can be changed for now — seeing enough amount of committers, administrators began the beta period, during which we have to show themselves the best.

During the private beta you can still involve new participants (formally — not committers), by persuading them to enter the proposal page and to click “Visit!” — or by giving them the following link: http://area51.stackexchange.com/proposals/94001/ukrainian-language/visit (identical to pressing “Visit!”). Please, do so, if you know someone who can help / would be interested. Note: direct link to the site (http://ukrainian.stackexchange.com/) is inaccessible during the private beta phase for those, who haven't joined yet.

General information

What questions are considered good?

This will be described for our site here (link isn't ready yet) in detail; in general in English: here and here.

In short:

 1. Try to ask interesting and useful questions.
 2. Look onto the question from a potential reader's view. [Ask yourself:] How to phrase the question to make it understandable and useful for others? Write precise title and clear text, don't avoid formatting and tags.
 3. Don't duplicate questions (use search first).
 4. In general, questions with “research effort” are encouraged. Your question isn't obliged to be hard, as you can have lower [knowledge] level than others — but in that case explain what exactly problems you have met when trying to resolve the question yourself. For example, [in short] “I see that some dictionaries write ‘Арістотель’, while others — ‘Аристотель’, — why [such divergence]?”, not “how to spell: Арістотель or Аристотель?”.
 5. Don't write questions, which are impossible to answer. (It's not a place for political thoughts, personal opinion surveys, etc.)

And of course: questions have to relate the Ukrainian language. (Allowed text languages are: Ukrainian and English.) Any technical and organizational questions are to be asked in the “meta.ukrainian” section (during the private beta a link to the “meta.ukrainian” usually hangs at the top).

What nice answers are to be?

This will be described for our site here (link isn't ready yet) in detail; in general in English: here and here.

In short:

 1. Write clear (use formatting when needed).
 2. Argue your answer.
 3. If you have references to sources or to more details — include them.
 4. Don't make only links. (Even if a link points to full and correct answer — phrase it in short with your words. Otherwise readers will be disappointed, if a target site changes its address.)
 5. Try to look onto the answer from reader's point of view (question author and others). [Ask yourself:] What in your opinion should be done to make the answer precise, understandable and full? Do so if needed.

Don't use answers for a dialog. If you need to ask details from question author or want to write something-useful-but-not-a-real-answer — do it in comments (“add a comment”), not in answers (“Post Your Answer”).

About other possibilities.

The system allows to edit (“edit”) questions and answers. Pleas, do it, if you see some mistake or think that you can do your question/answer better.

Also you can press “edit” in questions/answers of other users. In that case an edit will be applied only if the [original text] author or other people will approve it. Use it only for fixing obvious mistakes.

Also, when you're a question author, don't forget to accept (“✅”) correct/best answer. And, in any case, you can vote up/down (“⧍”/“⛛”) others' questions/answers and even comments.

Misc.

You are allowed to write your [technical] questions/advices, at least, within the comments (“add a comment”) under this text.

There's Facebook group for support of this project. It's almost empty and main events will be only here (on Stack Exchange). But you can add yourself into the Facebook group if your wish to receive some ultra-important notifications or to get technical/organizational support within the environment, (yet) more familiar for you.

Happy beta!

8
 • Здається треба нагадати що вже є декілька подібних розділів для інших мов, тож треба перейняти їх досвід.
  – magnump0
  Jan 8, 2017 at 21:27
 • 1
  @boldnik, це було в першу чергу введення в курс для тих, хто сюди заходить. Типу: (0) не намагайтеся писати зразкові питання в дискусії (неодноразово були спроби), (1) зразкові питання можна вводити не лише англ., а й укр. мовою (перші N питань я ввів англ., а мене почали наслідувати), (2) розділ є єдиним і для українців, і для іноземців (цим ми відрізняємося від рос. з 2 окремими розділами), а також єдиним для новачків і професіоналів (цим ми відрізняємося від англ. з 2 окремими розділами). А, так, звісно, слід дивитися на досвід інших розділів.
  – Sasha
  Jan 8, 2017 at 23:41
 • @boldnik, просто, по-перше, в інших розділів можуть бути нюанси (особливо в англ. і рос.), а, по-друге, новачки, що вперше сюди заходили, часто і це не читали, не кажучи вже про огляд інших розділів. А так, в цілому, звісно ж, Ви праві, що слід дивитися на досвід інших розділів.
  – Sasha
  Jan 8, 2017 at 23:43
 • 1
  вам треба цю пропозицію кудись запостити щоб трохи більше народу прийшло, а то 75%75/100 committers with 200+ rep on any other site
  – magnump0
  Jan 13, 2017 at 7:39
 • @boldnik, ну, вона вже запощена багато де, в мене вже фантазія вичерпалася. Якщо є ідеї: запропонуйте або просто запостіть (як Вам зручніше). Я лише "за".
  – Sasha
  Jan 13, 2017 at 8:16
 • Ось тут можна подивитись, яка статистика по активності є нормальною на прикладі англійської мови: area51.stackexchange.com/proposals/41665/…
  – sashaeve
  Feb 7, 2017 at 11:12
 • 1
  @sashaeve Статистичні показники ELL — це недосяжна мета для нас. Ну, до того моменту, поки на планеті не з'явиться 2-3 мільярда людей, які використовуватимуть українську в ролі L2 і вважатимуться language learners. :-) Feb 7, 2017 at 12:38
 • @sashaeve, я згоден з bytebuster. Треба розрізняти дві речі: критерії закриття і критерії graduation (виходу з бети). Між ними прірва, в якій роками перебувають rus, russian, german і більшість мовних розділів. Це щодо стосується публічної бети. Щодо приватної бети — то там критерії суб'єктивні: чи викликає тема інтерес, чи вписуємося ми в формат і чи здатні ми генерувати якісний контент.
  – Sasha
  Feb 7, 2017 at 14:01

0

You must log in to answer this question.

Browse other questions tagged .