7

Якими мовами можна буде писати запитання і відповіді на запропонованому сайті "Ukrainian Language"?

What languages will be allowed for use in questions and answers within the proposed "Ukrainian Language" site?

1 Answer 1

11

Оскільки запропонований сайт "Ukrainian Language" призначається одночасно і для носіїв української мови і для іноземців, що вивчають українську, в запитаннях і відповідях буде дозволено використання як української, так і іноземних мов.

Пропонована інструкція для користувачів:

Для тих, хто питає

Якщо Ви можете сформулювати Ваше запитання українською (не обов'язково на 100% правильно, але так, щоб його можна було зрозуміти), будь ласка, спробуйте зробити це. Проте якщо Ви відчуваєте, що не можете повністю передати зміст Вашого питання українською, то не соромтесь повністю або частково писати його іншою мовою.

Зверніть увагу, що не кожен учасник спільноти сайту зможе зрозуміти запитання, написане іноземною мовою. Хоча володіння російською, англійською і, в деяких випадках, польською мовами досить поширене серед україномовної інтернет-спільноти — рівень володіння іншими іноземними мовами залежить від конкретної людини. Чим "екзотичнішою" (з точки зору типового носія української мови) мовою Ви пишете Ваше запитання, тим менше ймовірність того, що його зрозуміють і воно зможе отримати правильну відповідь.

Для тих, хто відповідає

Якщо запитання сформульоване іноземною мовою — намагайтесь відповісти тією ж мовою. Якщо запитання сформульоване українською мовою, але містить очевидні ознаки низького рівня володіння нею (наприклад, характерні помилки або спеціальний тег) — пишіть відповідь українською, але якомога простіше; також Ви можете використовувати інші мови, зрозумілі автору запитання (якщо знаєте які саме він розуміє). В інших випадках — можете вільно відповідати українською.

Проте, попередній абзац є лише рекомендацією. Якщо Ви не можете написати відповідь відповідно до рекомендацій попереднього абзацу, але відчуваєте, що Ваш внесок може бути важливим — Ви можете писати Вашу відповідь іншою мовою (можливо, автор питання все одно зрозуміє Вашу відповідь, або хтось інший розширить Вашу відповідь перекладом).

 

As the proposed "Ukrainian Language" site is targeted both onto native Ukrainian speakers and foreigners that are learning Ukrainian, it will allow both Ukrainian language and foreign languages to be used in questions and answers.

Proposed guidance for site users:

For questioner

If you are able to write your question in Ukrainian (maybe not 100%-correctly, but in understandable manner), please try it. However, if you feel that you can't fully represent your question in Ukrainian, feel free to represent it fully or partially in other language.

Note, that not every member of the site community is be able to understand question in foreign language. While Russian, English and, in some cases, Polish are widely recognized within Ukrainian-speaking Internet community, understanding of other languages may vary. The more "exotic" (from Ukrainian point of view) language you use in your question, the less is probability that it will be understood and answered correctly.

For answerer

If the question is in foreign language — try to answer it using the same language. If question is in Ukrainian, but has obvious signs of the author's incompetence (e.g. typical mistakes or specific tag) — write in Ukrainian, but try to represent your thoughts as simple as possible; you may also use other languages understandable by the question author (if you know what they are). Otherwise — feel free to answer in Ukrainian.

However, the paragraph above is recommendation. If you can't write your answer using the recommended language, but feel your contribution would be important — you may write your answer in other language (it may happen that the questioner will understand your answer anyway or that another answerer will extend yours with translation).


Оновлення:
Все, що написано вище, залишається в дії. Але список «іноземних мов» звужується до однієї англійської. Правила самого Stack Exchange дозволяють використовувати в сайтах про мови лише англійську і цільову мову (в нашому випадку, українську) — жодних інших.

Update:
All above is still in force. But the list of allowed "foreign languages" is now narrowed to only English. As rules/policies of Stack Exchange itself allow to use in language-learning sites only English and target language (Ukrainian, in our case) — not others.

1
  • 3
    I like this update!
    – Yola
    Commented Jan 16, 2017 at 13:14

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .