3

Яка цільова аудиторія запропонованого сайту "Ukrainian Language"?

What is target audience of the proposed "Ukrainian Language" site?

1 Answer 1

3

Запропонований сайт "Ukrainian Language" націлений на три різні цільові аудиторії (хоча вони перетинаються):

  1. Іноземці, що вивчають українську мову.
  2. Українці, що бажають вдосконалити свої знання (запитати про конкретний випадок, тощо).
  3. Професійні мовознавці, що бажають спитати чи відповісти стосовно української мови.

Причиною такої різнобарвності є те, що україномовна інтернет-спільнота є не настільки великою, щоби створення декількох окремих сайтів на Stack Exchange було доречним. Той факт, що на деяких сайтах (наприклад, Russian language) де-факто є запитання і від іноземців, і від носіїв мови, виглядає додатковим аргументом проти відкриття декількох сайтів.

Отже єдиною характерною рисою користувачів сайту "Ukrainian Language" буде те, що вони ставлять запитання чи пишуть відповіді стосовно української мови (її орфографії, граматики, синтаксису, пунктуації, фонетики, тощо; іноді — етимології слів і історії мови). А не, наприклад, української кухні, досягнень українських спортсменів, історії України, політики, тощо.

 

The proposed "Ukrainian Language" site is targeted to three different (although intersecting) audiences:

  1. Foreigners who learn Ukrainian language.
  2. Ukrainians that want to improve their knowledge (ask about particular case, etc).
  3. Professional linguists that want to ask/answer questions related to Ukrainian language.

The reasons for such diversity is that Ukrainian-language community in the Internet is currently not so large to open several distinct sites. The fact that sites like Russian language de facto contain mix of questions from foreigners and native speakers, is additional argument against opening distinct sites.

The common feature of any visitor of the proposed "Ukrainian Language" site is that he wants to ask or answer question related to Ukrainian Language (its orthography, grammar, syntax, punctuation, phonetics, etc; sometimes — word etymology and history of language) — but not Ukrainian cuisine, sport, history, politics, etc.

You must log in to answer this question.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged .